پایگاه اطلاع رسانی واحد تخصصی واحد قرآن و عترت به پایگاه اطلاع رسانی واحد تخصصی قرآن و عترت کانون فرهنگی هنری اندیشه شهرستان نهاوند خوش آمدید. فروردین ماه 1397 http://www.jqkbn.ir 2019-02-22T08:18:14+01:00 text/html 2019-01-15T05:09:06+01:00 www.jqkbn.ir پیام بحیرایی آزمون حفظ و مفاهیم و جشنواره قرآنی مدها متان در نهاوند http://www.jqkbn.ir/post/464 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font face="Mihan-Nassim"><b><font size="3">&nbsp;در بزرگ ترین رویداد قرآنی کشور ، پیام بحیرایی مدیر واحد تخصصی قرآن و عترت کانون فرهنگی و هنری اندیشه ارشاد نهاوند مسئول آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در شهرستان نهاوند منصوب شد.</font></b></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">بنا به پیشنهاد مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان ،پیام بحیرایی به عنوان دبیر سیزدهمین جشنواره قرآنی مدها متان در شهرستان نهاوند منصوب شد.</font><br></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/gbfc_image_2019_1_15-8_38_0_504_t1b.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/gbfc_image_2019_1_15-8_38_0_504_t1b.jpg" alt="gbfc_image_2019_1_15-8_38_0_504_t1b.jpg" id="imgview"></a></div> text/html 2018-12-12T11:23:36+01:00 www.jqkbn.ir پیام بحیرایی هم اندیشی شورای فعالیت های قرآنی شهرستان نهاوند برگزار شد http://www.jqkbn.ir/post/458 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/zyci_image_2018_12_12-14_55_58_377_wsx.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/zyci_image_2018_12_12-14_55_58_377_wsx.jpg" alt="zyci_image_2018_12_12-14_55_58_377_wsx.jpg" id="imgview" width="362" height="271"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan">جلسه شورای فعالیت های قرآنی شهرستان نهاوند در سالن جلسات ادارره فرهنگ و ارشاد اسلامی</font></div><div align="center"><br><a href="http://uupload.ir/files/tsrf_image_2018_12_12-14_56_1_38_bej.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/tsrf_image_2018_12_12-14_56_1_38_bej.jpg" alt="tsrf_image_2018_12_12-14_56_1_38_bej.jpg" id="imgview" width="355" height="266"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">کلاس قرائت مربی پیام بحیرایی فصل پاییز</font></b><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"></font><br></div> text/html 2018-12-08T06:32:56+01:00 www.jqkbn.ir پیام بحیرایی طرح جمع آوری آثار قرآنی در کشور http://www.jqkbn.ir/post/457 <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">تقدیر و تشکر فراوان از جناب آقای محمدرضا رجایی از تهران</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"> تعداد ۳۰عدد نوار یعنی یک دوره دوره ترتیل کامل استاد پرهیزکار به روایت حفص از عاصم همراه با یک جلد کلام الله مجید به واحدتخصصی قرآن و عترت کانون فرهنگی و هنری اندیشه نهاوند با پست ارسال و اهدا کردند.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"></font><br><p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;" align="center"><a href="http://uupload.ir/files/wgiw_image_2018_12_8-9_47_54_729_l13.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/wgiw_image_2018_12_8-9_47_54_729_l13.jpg" alt="wgiw_image_2018_12_8-9_47_54_729_l13.jpg" id="imgview" width="341" height="255"></a></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">شادی روح پدر و مادرشان صلواتی با فاتحه بفرستید</font></p><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">تاریخ ۱۷آذر ماه</font></p><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style> text/html 2018-12-08T06:17:06+01:00 www.jqkbn.ir پیام بحیرایی مراسم استقبال از دو شهید گمنام در نهاوند انجام شد http://www.jqkbn.ir/post/456 <div align="center"> <font size="2" face="Mihan-Koodak">مراسم استقبال از دو شهید گمنام با حضور قرآن آموزان و مربی واحد تخصصی و مراسم شبی با دو شهید با تلاوت قاری پیام بحیرایی <br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/bc2s_image_2018_12_8-9_47_54_760_mwh.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/bc2s_image_2018_12_8-9_47_54_760_mwh.jpg" alt="bc2s_image_2018_12_8-9_47_54_760_mwh.jpg" id="imgview" width="321" height="321"></a></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/6yz1_image_2018_12_8-9_47_55_100_n6h.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/6yz1_image_2018_12_8-9_47_55_100_n6h.jpg" alt="6yz1_image_2018_12_8-9_47_55_100_n6h.jpg" id="imgview" width="306" height="228"></a></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/vccn_image_2018_12_8-9_47_56_762_ty1.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/vccn_image_2018_12_8-9_47_56_762_ty1.jpg" alt="vccn_image_2018_12_8-9_47_56_762_ty1.jpg" id="imgview" width="303" height="226"></a></div> text/html 2018-12-05T11:56:31+01:00 www.jqkbn.ir پیام بحیرایی ثبت نام کلاس های آموزش قرآن کریم در شهرستان نهاوند http://www.jqkbn.ir/post/455 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/rhbo_image_2018_12_5-15_10_46_188_rra.jpg" alt="http://uupload.ir/files/rhbo_image_2018_12_5-15_10_46_188_rra.jpg" class="shrinkToFit" width="425" height="532"></div> text/html 2018-12-05T11:50:05+01:00 www.jqkbn.ir پیام بحیرایی مهمان شهرستان نهاوند دو شهید گمنام http://www.jqkbn.ir/post/454 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/s40o_image_2018_12_5-15_10_44_430_b99.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/s40o_image_2018_12_5-15_10_44_430_b99.jpg" alt="s40o_image_2018_12_5-15_10_44_430_b99.jpg" id="imgview" width="352" height="528"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Koodak">با تلاوت قاری ممتاز: پیام بحیرایی</font><br></div> text/html 2018-12-05T11:43:32+01:00 www.jqkbn.ir پیام بحیرایی ترویج فرهنگ قرآنی باید با قدرت ادامه پیدا کند http://www.jqkbn.ir/post/453 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/amxx_image_2018_12_5-15_10_45_89_gee.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/amxx_image_2018_12_5-15_10_45_89_gee.jpg" alt="amxx_image_2018_12_5-15_10_45_89_gee.jpg" id="imgview" width="303" height="303"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/e5tw_image_2018_12_5-15_10_44_728_hfy.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/e5tw_image_2018_12_5-15_10_44_728_hfy.jpg" alt="e5tw_image_2018_12_5-15_10_44_728_hfy.jpg" id="imgview" width="292" height="292"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">جلسه مسئول واحد تخصصی قرآن و عترت کانون فرهنگی و هنری اندیشه نهاوند و مسئول اجرایی جشنواره قرآنی مدها متان در نهاوند با مدیران خانه های نور شهرستان</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">سه شنبه۱۳آذر </font></p><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-12-02T08:11:40+01:00 www.jqkbn.ir پیام بحیرایی کلاس حفظ غیر هم جز قرآن کریم http://www.jqkbn.ir/post/452 <div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/nfnt_image_2018_12_2-11_40_25_611_k7r.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/nfnt_image_2018_12_2-11_40_25_611_k7r.jpg" alt="nfnt_image_2018_12_2-11_40_25_611_k7r.jpg" id="imgview" width="332" height="248"></a></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">کلاس حفظ غیر هم جز مربی پیام بحیرایی شنبه دهم آذر ماه <br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">از سمت راست:</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">متین ترکاشوند حافظ هجده جز قرآن کریم</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">علیرضا ظفری حافظ ده جز قرآن کریم</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">حسین سلگی حافظ نصف جز سی ام که در ابتدای راه هستند</font><br></div> text/html 2018-12-02T08:06:46+01:00 www.jqkbn.ir پیام بحیرایی اهدایی 30 عدد ترتیل کل قرآن کریم توسط امام جمعه شهرستان نهاوند http://www.jqkbn.ir/post/451 <div align="center"> <font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>تعداد 30 عدد دی وی دی ترتیل استاد پرهیزکار به روایت حفص از عاصم اهدایی از طرف امام جمعه محترم شهرستان نهاوند به واحد تخصصی قرآن و عترت کانون فرهنگی و هنری اندیشه نهاوند<br>امروز شنبه دهم آذر ماه <br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/76lz_image_2018_12_2-11_34_52_822_mwg.jpeg"><img src="http://uupload.ir/files/76lz_image_2018_12_2-11_34_52_822_mwg.jpeg" alt="76lz_image_2018_12_2-11_34_52_822_mwg.jpeg" id="imgview" width="413" height="413"></a></div> text/html 2018-11-26T14:04:55+01:00 www.jqkbn.ir پیام بحیرایی هیئت داوران جشنواره قرآنی نهاوند معرفی شدند http://www.jqkbn.ir/post/450 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><a href="http://uupload.ir/files/chvw_image_2018_11_26-17_31_21_345_wg6.jpeg"><img src="http://uupload.ir/files/chvw_image_2018_11_26-17_31_21_345_wg6.jpeg" alt="chvw_image_2018_11_26-17_31_21_345_wg6.jpeg" id="imgview" width="395" height="395"></a></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">داور بین المللی استاد هاشم روغنی <br>&nbsp;داور بین المللی استاد وحید مجتهدزاده <br>استاد دکتر احمدخالدی<br>استاد دکتر سلیمان عباسی<br>ناظر فنی جشنواره: خادم القرآن حسین شریفیان<br>دبیر اجرایی جشنواره :پیام بحیرایی<br><br>هیئت محترم داوران؛ ناظر فنی و دبیر اجرایی جشنواره قرآنی نهاوند</font></b><br></div> text/html 2018-11-24T05:33:05+01:00 www.jqkbn.ir پیام بحیرایی مصاحبه مدیر واحد تخصصی قرآن و عترت با شبکه قرآن و معارف سیما http://www.jqkbn.ir/post/449 <div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/73lw_image_2018_7_24-16_31_38_363_oiy.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/73lw_image_2018_7_24-16_31_38_363_oiy.jpg" alt="73lw_image_2018_7_24-16_31_38_363_oiy.jpg" id="imgview" width="376" height="376"></a></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">مصاحبه پیام بحیرایی&nbsp; قاری و فعال قرآنی کشور و مدیر واحد تخصصی قرآن و عترت کانون فرهنگی و هنری اندیشه نهاوند با شبکه قرآن و معارف سیما در برنامه رصد به صورت تلفنی به عنوان دبیر اجرایی جشنواره قرآنی کشوری نهاوند در فضای مجازی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">لینک دانلود:</font></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/view/yo7d_video_2018_11_24-8_25_35_0_owz.mp4/" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-Koodak">http://uupload.ir/view/yo7d_video_2018_11_24-8_25_35_0_owz.mp4/</font></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">خبر بازتاب جشنواره قرآنی نهاوند در خبرگزاری ها</font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Koodak"><a href="https://www.google.com/amp/s/www.farsnews.com/amp/13970812000675 http://iqna.ir/fa/news/3760899/برپایی-جشنواره-با-مقام-نهاوند-در-فضای-مجازی https://tnews.ir/news/3a1f121444099.html?h=1 http://snn.ir/fa/news/721672/اعلام-فراخوان-جشنواره-قرآنی-نهاوند-در-فضای-مجازی https://khabarfarsi.com/u/62177609 http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10119702/جشنواره-قرآنی-نهاوند-در-فضای-مجازی-برگزار-می-شود" target="_blank" title="">http://iqna.ir/fa/news/3761117/اعلام-فراخوان-شرکت-در-جشنواره-قرآنی-نهاوند-در-کرمانشاه</a></font></font></div><a href=" http://iqna.ir/fa/news/3763619/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF" target="_blank" title=""><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Koodak"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Koodak">http://iqna.ir/fa/news/3763619/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF</font></font></div></a><font size="3"><a href=" https://www.farsnews.com/news/13970812000675/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title=""><div align="center"><br></div><div align="center">https://www.farsnews.com/news/13970812000675/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF</div><div align="center"><br></div></a><a href=" http://iqna.ir/fa/news/3763619/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF" target="_blank" title=""><div align="center"><br></div><div align="center">http://iqna.ir/fa/news/3763619/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF</div></a></font></div> text/html 2018-11-24T04:52:24+01:00 www.jqkbn.ir پیام بحیرایی فعالیت های واحد تخصصی قرآن و عترت کانون فرهنگی و هنری اندیشه نهاوند http://www.jqkbn.ir/post/448 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/8qwp_image_2018_11_24-8_20_32_517_w0g.jpg" alt="http://uupload.ir/files/8qwp_image_2018_11_24-8_20_32_517_w0g.jpg" class="shrinkToFit" width="332" height="332"></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim">حضور دکتر علی چگنی مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه فریاد نهاوند در روز28 آبان <br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/hl8a_image_2018_11_24-8_20_31_515_jsb.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/hl8a_image_2018_11_24-8_20_31_515_jsb.jpg" alt="hl8a_image_2018_11_24-8_20_31_515_jsb.jpg" id="imgview" width="322" height="241"></a></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;اذان ظهر نماز جمعه این هفته دوم آذر ماه توسط پیام بحیرایی مدیر واحد</font></div><div align="center"><br><a href="http://uupload.ir/files/aw74_image_2018_11_24-8_25_28_438_yts.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/aw74_image_2018_11_24-8_25_28_438_yts.jpg" alt="aw74_image_2018_11_24-8_25_28_438_yts.jpg" id="imgview" width="335" height="251"></a></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><a href="http://uupload.ir/files/cbmi_image_2018_11_24-8_25_28_767_ygk.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/cbmi_image_2018_11_24-8_25_28_767_ygk.jpg" alt="cbmi_image_2018_11_24-8_25_28_767_ygk.jpg" id="imgview" width="324" height="241"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">کلاس قرائت استاد پیام بحیرایی روز هایی شنبه و چهارشنبه ساعت 4 تا 5 بعدازظهر</font></b></div><div align="center"><br><a href="http://uupload.ir/files/o2t_image_2018_11_24-8_44_28_70_u0l.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/o2t_image_2018_11_24-8_44_28_70_u0l.jpg" alt="o2t_image_2018_11_24-8_44_28_70_u0l.jpg" id="imgview" width="331" height="466"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">با تلاوت قاری ممتاز پیام بحیرایی</font></div><div align="center"><br><a href="http://uupload.ir/files/exvg_image_2018_11_24-8_44_30_547_pou.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/exvg_image_2018_11_24-8_44_30_547_pou.jpg" alt="exvg_image_2018_11_24-8_44_30_547_pou.jpg" id="imgview" width="318" height="425"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">دعای ندبه مسجد امیر المومنین شهرک طالقانی</font></b></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><br><a href="http://uupload.ir/files/ezgu_image_2018_11_24-8_54_7_34_vtg.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/ezgu_image_2018_11_24-8_54_7_34_vtg.jpg" alt="ezgu_image_2018_11_24-8_54_7_34_vtg.jpg" id="imgview" width="418" height="292"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">با تلاوت: هر هفته&nbsp; قاری پیام بحیرایی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">سخنرانی: حاج آقا صالح</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim"></font></b><br></div> text/html 2018-11-01T07:35:27+01:00 www.jqkbn.ir پیام بحیرایی آیین نامه جشنواره قرآنی نهاوند در فضای مجازی http://www.jqkbn.ir/post/447 <div align="center"><br><a href="http://uupload.ir/files/qpua_image_2018_11_1-11_4_4_655_249.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/qpua_image_2018_11_1-11_4_4_655_249.jpg" alt="qpua_image_2018_11_1-11_4_4_655_249.jpg" id="imgview" width="474" height="655"></a></div><div align="right"><font size="3">به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، واحد تخصصی قرآن و عترت کانون فرهنگی و هنری اندیشه نهاوند برگزار میکند:</font></div><div align="right"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="5"><b><font face="Mihan-Yekan">جشنواره قرآنی نهاوند <br>با مقام نهاوند در فضای مجازی</font></b></font></div><div align="right"><font size="5"><b><br></b></font></div><div align="right"><font size="3">&nbsp;شرایط شرکت در جشنواره:</font></div><div align="right"><font size="3"><br></font></div><div align="right"><font size="3">1.جشنواره در دو بخش زیر هجده سال و بالای هجده سال فقط برای آقایان می باشد.<br>2.عزیزان قرآنی تلاوت خود را با گفتن اعوذ بالله و بسم الله به صورت قرائت تحقیق شروع کرده و یک یا چند آیه به صورت کامل که از لحاظ محتوا و متناسب با مقام نهاوند باشد اجرا شود.<br>3. تمام اجرای این کار هنری در مقام نهاوند صورت بگیرد <br>4. زمان هر قطعه حداکثر۵دقیقه به روایت حفص از عاصم به صورت تقلیدی و یا غیر تقلیدی و بدون تکرار مقام و آیه ارائه شود.<br><br>نحوه و مهلت ارسال آثار:<br><br>۱..فرمت فایل حتما باید ام پی تری و با کیفیت و به صورت خام و بدون هیچ گونه افکت صوتی و اکو و تکرار باشد.</font></div><div align="right"><font size="3"><br></font></div><div align="right"><font size="3">۲.فایل های تلاوت حتما همراه با نشانی کامل آیه یا آیات تلاوت شده،نام و نام خانوادگی،تاریخ تولد کامل،کدملی و شماره تماس قابل دسترسی به همراه یک قطعه عکس با کیفیت و آدرس کامل محل سکونت را به نشانی ایمیل :www.iqna93@chmail.ir<br>و یا پیام رسان سروش به نشانی:khabar_qurani@ ارسال فرمایید.</font></div><div align="right"><font size="3"><br></font></div><div align="right"><font size="3">۳.مهلت ارسال تلاوت های شما تا ۱۵بهمن ماه و این زمان تمدید نخواهد شد.</font></div><div align="right"><font size="3"><br></font></div><div align="right"><font size="3">4. آدرس سایت جشنواره به نشانی www.jqkbn.ir می باشد.</font></div><div align="right"><font size="3"><br></font></div><div align="right"><font size="3"><br></font></div><div align="right"><font size="3"><br></font></div><div align="right"><font size="3">نفرات برتر:<br>این جشنواره در تاریخ ۲۱بهمن ماه از طریق رسانه های جمعی و کانال جشنواره در پیام رسان سروش برگزیدگان خود را در دو گروه سنی زیر هجده سال و بالای هجده سال انتخاب و به سه نفر اول هر گروه جوایز ارزنده یی تقدیم خواهد کرد.<br><br></font><div align="center"><font size="3">دبیر اجرایی جشنواره قرآنی نهاوند و مسئول واحد تخصصی قرآن و عترت کانون فرهنگی و هنری اندیشه شهرستان نهاوند</font><br><font size="3">پیام بحیرایی</font><br></div></div> text/html 2018-10-28T21:57:08+01:00 www.jqkbn.ir پیام بحیرایی جمع آوری آثار و تولیدات قرآنی http://www.jqkbn.ir/post/445 <div>با سلام.</div><div>به اطلاع مردم شهرستان نهاوند میرسانیم واحد تخصصی قرآن و عترت کانون فرهنگی و هنری اندیشه نهاوند قصد دارد برای ترویج فرهنگ قرآنی و حفظ و استفاده از آثار و تولیدات قرآنی از جمله:نوار کاست های قرآنی؛سی دی و دی وی دی های تلاوت و نرم افزار های قرآنی بدون خش که از لحاظ کیفیت خوب هستند و میشود استفاده کرد را جهت استفاده قرآنیان این مرکز نگهداری کند. لذا از مردم شریف شهرستان نهاوند خواستاریم که نوار های کاست و سی دی&nbsp; و دی وی دی&nbsp; های تلاوت قرآن چه صوتی و یا تصویری و نرم افزار های قرآنی که در منزل شماست و از آنها استفاده نمیکنید را به این واحد اهدا نمایید که بتوانیم اینها را به دست علاقه مندان به صورت امانت بدهیم.</div><div>آدرس دفتر واحد تخصصی قرآن و عترت کانون فرهنگی و هنری اندیشه نهاوند&nbsp;</div><div>مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی(ره)ارشاد نهاوند طبقه اول اتاق۱۰۶.</div><div>تلفن تماس:۳۳۲۴۵۰۵۳_۰۸۱</div><div>مراجعه همه روزه شنبه تا سه شنبه ها ساعت ده صبح تا زمان اذان ظهر.</div><div>مسئول واحد:پیام بحیرایی</div> text/html 2018-10-24T19:51:15+01:00 www.jqkbn.ir پیام بحیرایی برنامه های واحد تخصصی قرآن و عترت کانون فرهنگی و هنری اندیشه نهاوند در ایام دهه فجر برگزار میشود http://www.jqkbn.ir/post/444 <div align="center"><br><a href="http://uupload.ir/files/jkrc_image_2018_11_24-8_20_32_212_ggq.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/jkrc_image_2018_11_24-8_20_32_212_ggq.jpg" alt="jkrc_image_2018_11_24-8_20_32_212_ggq.jpg" id="imgview" width="410" height="307"></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">22برنامه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به همت واحد تخصصی قرآن و عترت کانون فرهنگی و هنری اندیشه نهاوند در ایام الله دهه فجر برگزار میشود.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;پیام بحیرایی مسئول واحد تخصصی قرآن و عترت کانون اندیشه به بیان فعالیت های این واحد در ایام الله دهه فجر پرداخت و گفت:</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">غبار روبی شهدای گمنام،حضور قرآن آموزان و اساتید در نماز جمعه،برگزاری مسابقات قرآنی ،خاطره گویی و کتابخوانی، برگزاری دو محفل انس با قرآن کریم و تجلیل از دو گروه از قرآن آموزان،مسابقه فوتسال و فوتبال دستی ؛ برگزاری کارگاه حفظ و قرائت ،آذین بندی کلاس ها، نمایشگاه پوستر عکس همچنین برگزاری مرتب کلاس های روخوانی؛حفظ؛تجوید و قرائت از روز های شنبه تا چهارشنبه دیگر فعالیت های این مرکز می باشد.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;بحیرایی گفت: گروهی که در واحد تخصصی ما با آن ها سر و کار داریم قشر نوجوان و جوان قرآنی می باشد و قطعا این برنامه ها تاثیر بسزایی در شناخت از انقلاب و دستاوردهای آن ها دارد و ان شاالله با حضور والدین و قرآن آموزان و مربیان این برنامه ها را به نحو احسنت برگزار میکنیم.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ایشان افزودند، این نوجوانان و جوانان آینده ساز این کشور هستند،دستاوردهای این انقلاب که با ریختن خون هزاران شهید به دست آمده و ما وظیفه داریم این اتفاقات مهم را برای آن ها باز گو کنیم. ان شاالله که مدیون خون شهدا نشویم و بتوانیم عامل خوبی به دستورات اسلام و قرآن کریم باشیم.</font></div>